Bakker Vakkeuken/Bakker Professional B.V

Gevestigd aan de Bitgumerdyk 34, 9041 CE BERLIKUM (FR).
Gedeponeerd op 8 januari 2008 onder nr. 01121121 bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Friesland.

Artikel 1 – Toepasselijkheid

1.1.  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten tussen opdrachtgever en Bakker Professional B.V., hierna Bakker Professional, inclusief overeenkomsten in de onderhandelingsfase, alsmede op offertes door Bakker Professional aan opdrachtgever uitgebracht. Offertes zijn drie maanden geldig.
1.2.  Bakker Professional aanvaardt uitdrukkelijk geen inkoop-, aanbestedingsvoorwaarden of andere algemene voorwaarden van opdrachtgever. Afwijkingen op deze Algemene Leveringsvoorwaarden door opdrachtgever gesteld, zijn slechts bindend indien en voor zover Bakker Professional hiermee uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd.

Artikel 2 – Overeenkomsten

1.1.  Indien de overeenkomst schriftelijk wordt aangegaan is Bakker Professional eerst gebonden, nadat en voor zover Bakker Professional de opdracht schriftelijk heeft bevestigd. De inhoud van de overeenkomst wordt uitsluitend bepaald door deze opdrachtbevestiging.
1.2.  Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van Bakker Professional binden Bakker Professional niet dan nadat en voor zover zij schriftelijk door Bakker Professional zijn bevestigd.
1.3.  Als meer- en minderwerk wordt beschouwd wijzigingen in de omvang en/of hoedanigheid van hetgeen is overeengekomen voor en/of tijdens de uitvoering van de overeenkomst en al dan niet schriftelijk vastgelegd.

Artikel 3 – Tekeningen en beschrijvingen

1.1.  De vóór of na de totstandkoming van de overeenkomst aan de opdrachtgever ter hand gestelde tekeningen en beschrijvingen, blijven eigendom van Bakker Professional. Zij mogen uitsluitend gebruikt worden voor de bedrijfsvoering en zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bakker Professional niet ter kennis van derden worden gebracht. Bakker Professional is, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, niet verplicht detailtekeningen te verstrekken.
1.2.  Tekeningen die door de opdrachtgever schriftelijk moeten worden goedgekeurd gedurende de uitvoering van de overeenkomst zullen door de opdrachtgever binnen tien werkdagen na verzending door Bakker Professional schriftelijk en met redenen worden omkleed goed-/afgekeurd.
1.3.  De vóór of na de totstandkoming van de overeenkomst door de opdrachtgever aan Bakker Professional ter hand gestelde tekeningen en beschrijvingen, blijven opdrachtgevers eigendom. Zij mogen uitsluitend gebruikt worden voor de uitvoering van de overeenkomst. Bakker Professional is niet verantwoordelijk voor informatie welke verstrekt wordt door de opdrachtgever, zoals – maar niet beperkt tot – bouwplaats- en infrastructuur-informatie. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die Bakker Professional lijdt ten gevolge van gebreken in de door opdrachtgever verstrekte informatie.
1.4.  De speciale kennis (know-how), die ontwikkeld wordt in de uitvoering van de overeenkomst, wordt het exclusieve eigendom van Bakker Professional als ook het recht op octrooi, tenzij in de overeenkomst anders is bepaald.

Artikel 4 – Prijs

1.1.  De overeengekomen prijs is de prijs of het uurtarief, genoemd in de overeenkomst of in de opdrachtbevestiging van Bakker Professional.
1.2.  Prijzen zijn exclusief B.T.W. en gebaseerd op franco af Berlikum, tenzij in de overeenkomst en/of opdrachtbevestiging anders is bepaald.
1.3.  Wanneer geen bepaalde prijs is overeengekomen voor door Bakker Professional te verrichten werkzaamheden en/of te leveren goederen, zijn de uurtarieven van Bakker Professional van toepassing zoals geldend ten tijde van de uitvoering van de werkzaamheden respectievelijk de gebruikelijk door Bakker Professional berekende prijs ten tijde van de levering van het goed.
1.4.  In geval Bakker Professional werkzaamheden moet verrichten op een door de opdrachtgever aangewezen locatie, komen de, reis- en verblijfskosten (ruim opgevat, daaronder begrepen de met die kostenverband houdende visa en verzekeringen) voor rekening van de opdrachtgever, tenzij anders is overeengekomen.
1.5.  Indien werkzaamheden worden verricht op een door de opdrachtgever aangewezen locatie dient de opdrachtgever periodiek de door Bakker Professional medewerkers ingevulde urenverantwoording te ondertekenen. Deze urenverantwoording is de basis van de factuur, tenzij anders is overeengekomen. De door medewerkers van Bakker Professional aangeboden urenverantwoordingen worden geaccepteerd en ondertekend beschouwd indien door de opdrachtgever niet binnen tien dagen is gereageerd op de aanbieding van de urenverantwoording dan wel deze zonder schriftelijke opgave van redenen door de opdrachtgever niet wordt getekend.
1.6.  In geval van vertraging van de werkzaamheden door omstandigheden die niet aan Bakker Professional zijn toe te rekenen zijn de kosten ten gevolge hiervan, zoals wachturen en extra reis- en verblijfkosten, voor rekening van de opdrachtgever.
1.7.  Op het meerwerk zijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, de door Bakker Professional ten tijde van het uitvoeren van het meerwerk, gebruikelijk geldende uurtarieven respectievelijk de gebruikelijk door Bakker Professional berekende prijzen van toepassing.

1.8. Bakker Professional is gerechtigd de overeenkomst met Opdrachtgever te beëindigen, voor zover die overeenkomst betrekking heeft op te leveren zaken, zonder schadeplichtig te zijn jegens Opdrachtgever, ingeval Bakker Professional wordt geconfronteerd met een gemiddelde stijging van de totale inkoopprijs van de te leveren zaken met 5% of meer. Indien daar sprake van is, zal Bakker Professional dit aan Opdrachtgever kenbaar maken, haar informeren over de gemiddelde prijsstijging en Opdrachtgever in de gelegenheid stellen om akkoord te gaan met een wijziging van de tussen Bakker Professional en Opdrachtgever tot stand gekomen overeenkomst in dier voege dat de overeengekomen prijs wordt verhoogd met de gemiddelde (inkoop)prijsstijging. Indien Opdrachtgever bereid is deze prijsstijging te accepteren, dan zal Opdrachtgever dat binnen 7 dagen na voornoemde kennisgeving schriftelijk kenbaar maken. Indien Opdrachtgever niet (tijdig) akkoord gaat met een prijsverhoging, dan is Bakker Professional gerechtigd de overeenkomst ten aanzien van de te leveren zaken en daarmee samenhangende verbintenissen te ontbinden, zonder daartoe schadeplichtig te zijn. Indien de overeenkomst meer omvat dan louter het leveren van zaken, dan wordt de overeenkomst ten aanzien van die overige delen niet aangetast, behoudens voor zover de resterende onderdelen geen zelfstandige waarde meer hebben. Daarvan is sprake indien de resterende verbintenissen niet of bezwaarlijk kan worden uitgevoerd (bijvoorbeeld: de overeenkomst omvat de koop en plaatsing van een keuken). In het geval een resterend onderdeel geen zelfstandige waarde meer heeft, dan zijn Bakker Professional en Opdrachtgever
ieder gerechtigd ook dat onderdeel van de overeenkomst te beëindigen zonder dat zij jegens elkaar schadeplichtig zijn.

Artikel 5 – Betaling

1.1.  Opdrachtgever is gehouden binnen twee weken na dagtekening van de opdrachtbevestiging een eerste aanbetaling te doen van 50% van het totaal verschuldigde bedrag als vermeld in de betreffende deelfactuur, tenzij in de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
1.2.  Uiterlijk vier dagen voor de overeengekomen leveringsdatum voldoet opdrachtgever een tweede aanbetaling van 40% van het totaal verschuldigde bedrag als vermeld in de betreffende deelfactuur.
1.3.  Uiterlijk veertien dagen na de overeengekomen leveringsdatum voldoet opdrachtgever de resterende 10% als vermeld in de betreffende eindfactuur.
1.4.  De hiervoor vermelde termijnen zijn fataal: overschrijding daarvan brengt opdrachtgever in verzuim zonder dat een ingebrekestelling is vereist. Binnen deze termijnen dienen de betalingen zonder aftrek of compensatie plaats te vinden.
1.5.  Opdrachtgever is gedurende het verzuim de wettelijke rente verschuldigd als bedoeld in artikel 119a BW, alsmede de buitengerechtelijke incassokosten, die tenminste op 15% van het betreffende bedrag bepaald worden.
1.6.  Indien de opdrachtgever in verzuim is met enige betaling, ook al is dit ingevolge een andere overeenkomst, dan worden alle door hem aan Bakker Professional te betalen bedragen tot het volle bedrag terstond opeisbaar, ongeacht de stand van het werk of de werken. Tevens behoudt Bakker Professional zich het recht voor om in een dergelijk geval haar verplichtingen c.q. werkzaamheden op te schorten en/of betalingszekerheden, bijvoorbeeld in de vorm van bankgaranties, te eisen. Ook heeft Bakker Professional het recht de overeenkomst te ontbinden. Alle ten gevolge van deze opschorting ontstane schade komt voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 6 – Voorzieningen door de opdrachtgever

1.1.  Indien de opgedragen werkzaamheden door Bakker Professional op een door de opdrachtgever aangewezen locatie worden verricht, worden door de opdrachtgever de navolgende faciliteiten tijdig, in overleg met Bakker Professional en zonder dat daaraan voor Bakker Professional kosten zijn verbonden, verzorgd:

  1. De gebouwen in voor montage gerede toestand, de fundaties volgens de specificaties van Bakker Professional, water-, elektra-, op de plaats van de werkzaamheden, en het in goede staat aanwezig zijn van de te monteren machines en/of installaties.
  2. Al het elektriciens- en loodgieterswerk, hijs- en breekwerk, grond-, metsel-, timmer- en schilderwerk e.d., voor zover niet een integraal deel van de door Bakker Professional geleverde machines uitmakende, en alle overige werkzaamheden die niet uitdrukkelijk in de orderbevestiging van Bakker Professional zijn vermeld.
  3. De door Bakker Professional voor de uitvoering van het werk, inclusief testen, noodzakelijk geachte hulpmiddelen, grond- en brandstoffen in constante kwaliteit en kwantiteit, zoals oliën en vetten, poetsmaterialen, gas en zuurstof, water, elektra en verwarming en verlichting, isolatie en bedrijf gereed steigerwerk, de wegen voor transport noodzakelijk, etc.
  4. De wettelijk vereiste veiligheidsmaatregelen voor zover van betekenis voor het werk en het in kennis stellen van de medewerkers van Bakker Professional van die voorschriften. In geval van overtreding van deze voorschriften zal de opdrachtgever Bakker Professional van deze overtreding onmiddellijk op de hoogte brengen.
  5. Een arbeidsvergunning en/of andere vergunningen zoals de eventueel wettelijk vereiste vergunningen voor het uitvoeren van overwerk, indien buiten de – voor het bedrijf van de opdrachtgever geldende– normale werkuren voor Bakker Professional medewerkers dient te worden gewerkt, alsmede voor het alsdan aanwezig zijn van een vertegenwoordiger van de opdrachtgever.
  6. De kosten voor eventueel verticaal transport ten einde montage door Bakker Professional mogelijk te maken, zijn voor rekening van opdrachtgever.

1.2.  Schade en kosten in verband met het niet of niet tijdig voldoen door de opdrachtgever aan het gestelde in artikel 6.1., alsmede hieruit voortvloeiende vertragingen komen voor rekening van de opdrachtgever en wel mede op grond van het in de opdrachtbevestiging genoemde uurtarief.

Artikel 7 – Leveringstermijn

1.1.  De leveringstermijn is de vaste termijn genoemd in de overeenkomst of in de opdrachtbevestiging van Bakker Professional.
1.2.  Indien buiten schuld van Bakker Professional vertraging ontstaat ten gevolge van omstandigheden die behoren tot de risicosfeer van opdrachtgever, en tijdige levering derhalve niet mogelijk is, dan is gaanpartijen zo spoedig mogelijk bij elkaar te rade ten einde een nieuwe leveringstermijn vast te stellen.

Artikel 8 – Levering/Eigendomsvoorbehoud

1.1.  Levering vindt plaats franco af Berlikum, tenzij anders overeengekomen.
1.2.  Indien de levering heeft plaatsgevonden vóór betaling van het gehele, uit hoofde van de overeenkomst verschuldigde bedrag, blijven de geleverde goederen eigendom van Bakker Professional.
1.3.  Indien de opdrachtgever nalaat, na daartoe door Bakker Professional in gebreke te zijn gesteld, de gehele, uit hoofde van de overeenkomst verschuldigde bedrag te voldoen, is Bakker Professional gerechtigd om, zonder gerechtelijke tussenkomst, de goederen terug te nemen en de overeenkomst te ontbinden onverminderd het recht van Bakker Professional op volledige schadevergoeding.

Artikel 9 – Overname

1.1.  Zodra de goederen op de overeengekomen wijze zijn geleverd en, voor zover overeengekomen, door Bakker Professional zijn gemonteerd en/of in bedrijf zijn gesteld, dan wel de werkzaamheden en/of diensten door Bakker Professional gereed zijn gemeld aan de opdrachtgever wordt de opdrachtgever geacht de goederen, werkzaamheden en/of diensten te hebben overgenomen. Daarmee komt de aansprakelijkheid van Bakker Professional uit welke hoofde dan ook te vervallen, met uitzondering van de in artikel 10 opgenomen garantieverplichtingen. De goederen, werkzaamheden en/of diensten gelden tevens als overgenomen indien de opdrachtgever binnen drie maanden na het verzoek van Bakker Professional daartoe zijn verplichtingen niet is nagekomen waardoor levering dan wel montage en/of inbedrijfstelling en/of de werkzaamheden en/of diensten niet conform de overeenkomst door Bakker Professional kunnen worden uitgevoerd, dan wel indien de goederen en/of de machine, installatie of componenten waaraan werkzaamheden zijn verricht, voor commerciële productie in gebruik worden genomen door de opdrachtgever. In geval van tekortkomingen, die het voorziene gebruik niet of nauwelijks beïnvloeden, zullen de goederen en werkzaamheden ongeacht deze tekortkomingen geacht worden te zijn geaccepteerd. Bakker Professional zal deze tekortkomingen onder garantie ingevolge artikel 10 zo spoedig mogelijk verhelpen.

1.2.  De opdrachtgever zal Bakker Professional binnen drie maanden na de overname in staat stellen om die verbeteringen en veranderingen aan te brengen welke Bakker Professional nodig acht.

Artikel 10 – Garantie

1.1. Garantie op geleverde goederen
1.1.1.  Met inachtneming van het hierna gestelde, garandeert Bakker Professional jegens opdrachtgever de deugdelijkheid van de door Bakker Professional geleverde goederen, een en ander in die zin dat alle gebreken aan deze goederen, die de opdrachtgever schriftelijk aan Bakker Professional meldt uiterlijk binnen 12 maanden na levering, dan wel indien montage- en/of inbedrijfstellings-werkzaamheden door Bakker Professional verricht moeten worden binnen 12 maanden na overname als omschreven in artikel 9.1., en waarvan de opdrachtgever bewijst dat deze binnen dezelfde periode zijn ontstaan als gevolg van ondeugdelijke door Bakker Professional ontworpen constructie of van de door Bakker Professional geleverde, ondeugdelijke materialen kosteloos door Bakker Professional worden hersteld, naar keuze van Bakker Professional door reparatie, of door vervanging van gebrekkige onderdelen. De opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, indien hij niet binnen bekwame tijd nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken, bij Bakker Professional ter zake schriftelijk heeft geprotesteerd.
1.1.2.  Indien Bakker Professional meent dat reparatie ter plaatse de meest geëigende herstelmethode is zal opdrachtgever Bakker Professional hiertoe in de gelegenheid stellen en tijdig en op de juiste plaats alle nodige en gebruikelijke hulppersoneel, hulpwerktuigen, hulp- en bedrijfsmaterialen, zoals vermeld in artikel 6 kosteloos ter beschikking stellen van Bakker Professional. De kosten ten gevolge van het niet, niet tijdig of onvoldoende voldoen aan het vorenstaande zijn voor rekening van de opdrachtgever.

1.2.  Garantie op werkzaamheden aan machines, installaties of componenten:

Het gestelde in de artikelen 10.1.1. tot en met 10.1.3. geldt op overeenkomstige wijze met dien verstande dat Bakker Professional alleen de deugdelijkheid van de werkzaamheden garandeert en de garantieperiode drie maanden na gereed melding van de werkzaamheden aan de opdrachtgever bedraagt. De garantieverplichtingen van Bakker Professional zijn beperkt tot herstel van gebreken in de verrichte werkzaamheden tot een maximum van de factuurwaarde van die werkzaamheden. Evenwel geldt voor opdrachten die een bedrag van € 50.000,– overschrijden een maximum van €  50.000,– .

1.3.  Garantie op geleverde ontwerpen, adviezen, aanwijzingen, inspecties en overige professionele diensten:

Het bepaalde in de artikelen 10.1.1. tot en met 10.1.3. geldt op overeenkomstige wijze met dien verstande dat de garantieverplichtingen van Bakker Professional beperkt is tot het herstellen van gebreken in de geleverde dienst door herlevering van de dienst.

1.4.  Vertragingen in de uitvoering van de overeenkomst, die niet te wijten zijn aan Bakker Professional, schorten genoemde garantietermijnen niet op.

1.5.  De garantiebepalingen gelden alleen indien:
a. De betalingsverplichtingen zijn nagekomen.
b. De bedrijfs- en onderhoudsinstructies zijn opgevolgd.
c. De opdrachtgever of een derde de geleverde goederen niet zonder de schriftelijke toestemming van Bakker Professional heeft gemonteerd en/of gerepareerd en/of in bedrijf heeft gesteld. d. Garantieaanspraken onverwijld na optreden van een gebrek en uiterlijk twee weken na afloop van de garantieperiode schriftelijk aan Bakker Professional zijn gemeld.

1.6.  Van garantie zijn uitgesloten, gebreken:

a. Die het gevolg zijn van normale slijtage.
b. Ten gevolge van onoordeelkundig gebruik, opzet, schuld of nalatigheid aan de zijde van de opdrachtgever en/of derden.
c. In of ten gevolge van door de opdrachtgever voorgeschreven dan wel met de opdrachtgever overeengekomen toe te passen materialen, werkwijze, instructie e.d.
d. In materialen of zaken die door de opdrachtgever aan Bakker Professional ter bewerking zijn verstrekt.
e. Ten gevolge van de toepassing van enig overheidsvoorschrift.
f. Die hersteld dienen te worden buiten Nederland.

1.7. Op van derden betrokken onderdelen wordt door Bakker Professional niet méér garantie gegeven dan aan Bakker Professional door de betreffende leveranciers wordt gegeven.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

1.1.  De totale aansprakelijkheid van Bakker Professional zowel contractueel als op grond van de wet, is beperkt tot 50% van de contractprijs van het betreffende contract. Deze beperking van aansprakelijkheid is niet van toepassing in geval van schade die opzettelijk of door grove schuld van Bakker Professional is veroorzaakt.
1.2.  Bakker Professional is niet aansprakelijk voor schade aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever.
1.3.  Onverminderd hetgeen overigens in deze voorwaarden ter zake aansprakelijkheid van Bakker Professional is bepaald, aanvaardt Bakker Professional geen aansprakelijkheid voor – indirecte en/of gevolgschade zoals, maar niet beperkt tot, bedrijfsschade, goodwillverlies, winstderving, waardevermindering van of schade aan vermogensbestanddelen en – schade ten opzichte van derden, als gevolg van het niet, niet juist of niet tijdig leveren en/of functioneren van de prestatie. Uitdrukkelijk aanvaardt Bakker Professional geen enkele schade aan gekoelde en ingevroren producten van opdrachtgever en derden.
1.4.  Bakker Professional aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van fouten of gebreken in welke zin ook indien Bakker Professional voor haar werkzaamheden geen tegenprestatie bedongen heeft, dan wel enigerlei schade of lichamelijk letsel is ontstaan door handelen of nalaten van de opdrachtgever, diens personeel of door opdrachtgever ingeschakelde derden in strijd met bedrijfs-, onderhouds- en overige voorschriften van Bakker Professional en/of in geval de goederen zonder uitdrukkelijke toestemming van Bakker Professional op enigerlei wijze zijn gewijzigd.
1.5.  Indien de overeenkomst, al dan niet gedeeltelijk, ontbonden wordt, ten gevolge van een toerekenbare tekortkoming van Bakker Professional en de opdrachtgever daardoor aantoonbare schade lijdt, is de aansprakelijkheid van Bakker Professional beperkt tot de kosten gemaakt door de opdrachtgever voor de vervangende prestatie, na verificatie van deze kosten en uitsluitend indien en voor zover deze kostenmeer bedragen dan de overeengekomen prijs voor het niet nagekomen c.q. ontbonden deel van de overeenkomst.
1.6.  De opdrachtgever vrijwaart Bakker Professional voor aanspraken, inclusief die van derden, die de aansprakelijkheidsbegrenzing zoals opgenomen in dit artikel te boven gaan.

Artikel 12 – Opschorting en ontbinding resp. nietigheid van de overeenkomst

1.1.  In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht dan wel in geval uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van niet aan Bakker Professional toerekenbare omstandigheden redelijkerwijze niet van Bakker Professional verlangd kan worden, is Bakker Professional gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat hij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. Gedurende de opschorting is Bakker Professional bevoegd en aan het einde daarvan is hij verplicht te kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.

1.2.  Zowel in geval van opschorting als ontbinding krachtens artikel 12.1. is Bakker Professional gerechtigd terstond betaling te verlangen van de ter uitvoering van de overeenkomst door hem bestelde, de in bewerking genomen en de gefabriceerde grondstoffen, materialen, onderdelen en andere zaken en de Bakker Professional gemaakte directe en indirecte uren ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst, zulks voor de waarde die daaraan in redelijkheid moet worden toegekend. In geval van ontbinding krachtens artikel 12.1. is de opdrachtgever gehouden om na betaling van het krachtens de vorige volzin verschuldigde bedrag de daarin begrepen zaken tot zich te nemen, bij gebreke waarvan Bakker Professional bevoegd is deze zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever te doen opslaan dan wel voor diens rekening te verkopen.

1.3.  Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met Bakker Professional gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, dan wel indien goede grond bestaat voor de vrees dat de opdrachtgever niet in staat is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen jegens Bakker Professional te voldoen, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, stillegging, liquidatie of gedeeltelijke overdracht – al dan niet tot zekerheid – van het bedrijf van de opdrachtgever, waaronder begrepen de overdracht van een belangrijk deel van zijn vorderingen, is Bakker Professional gerechtigd om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van elk van deze overeenkomsten voor ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij deze geheel of ten dele te ontbinden, zulks zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd de hem verder toekomende rechten. Gedurende de opschorting is Bakker Professional bevoegd en aan het einde daarvan is hij verplicht te kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de opgeschorte overeenkomst(en).

1.4.  In geval van opschorting krachtens artikel 12.3. wordt de overeengekomen prijs terstond opeisbaar, onder aftrek van de reeds voldane termijnen en van de ten gevolge van de opschorting voor Bakker Professional bespaarde kosten en is Bakker Professional bevoegd om de ter uitvoering van de overeenkomst bestelde, de in bewerking genomen en de gefabriceerde grondstoffen, materialen, onderdelen en andere zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever te doen opslaan. In geval van ontbinding krachtens artikel 12.1. wordt de overeengekomen prijs – ook indien geen voorafgaande opschorting heeft plaatsgevonden – onmiddellijk opeisbaar, onder aftrek van de reeds voldane termijnen en van de ten gevolge van de ontbinding door Bakker Professional bespaarde kosten, en is de opdrachtgever gehouden om het bovenomschreven bedrag te betalen en de daarin begrepen zake tot zich te nemen, bij gebreke waarvan Bakker Professional bevoegd is deze zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever te doen opslaan dan wel voor diens rekening te verkopen.

Artikel 13 – Onderdelen

1.1.  Deze voorwaarden gelden ook voor de levering van onderdelen voor zover daarvan hieronder niet uitdrukkelijk is afgeweken.
1.2.  Bakker Professional verplicht zich tegenover zijn opdrachtgevers tot het zoveel mogelijk verkopen en leveren van onderdelen van door Bakker Professional geleverde nieuwe machines en/of installaties, zulks gedurende een periode van zes jaar na de oorspronkelijk overeengekomen leveringsdatum.
1.3.  Bakker Professional is gerechtigd in plaats van bij de Bakker Professional bestelde onderdelen andere onderdelen te leveren, vooropgesteld, dat deze onderdelen tenminste gelijkwaardig zijn aan de oorspronkelijk bestelde onderdelen.
1.4.  De montage van de onderdelen is niet bij de prijs inbegrepen.
1.5.  De garantie op onderdelen bedraagt drie maanden na verzenddatum na levering door Bakker Professional.

Artikel 14 – Software

1.1.  Opdrachtgever zal geen wijzigingen aanbrengen in de door Bakker Professional geleverde software of enig deel daarvan, noch deze herproduceren dan wel vermenigvuldigen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bakker Professional, behoudens dat de opdrachtgever een kopie mag maken uitsluitend voor back-up doeleinden.

1.2.  Levering van software op elektronische wijze wordt altijd gevolgd door de levering van een hard copy. Bakker Professional geeft uitsluitend garantie op de door middel van een hard copy verstrekte software en is niet aansprakelijk voor wijzigingen die de opdrachtgever, diens personeel of derden aanbrengt in de op elektronische wijze geleverde software.

Artikel 15 – Toepasselijkheid recht en geschillen

1.1. Alle geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de Rechtbank te Leeuwarden en in hoger beroep door het Gerechtshof te Leeuwarden.

Download hier de algemene leveringsvoorwaarden van Bakker Professional B.V.